Archive

Posts Tagged ‘Mario Azzopardi’

Kristu jaqbel mad-divorzju f’Mattew 19:9

May 15, 2011 4 comments

Dan billboard qarrieq ghax Gesu f'Mattew 19:9 jghid: "Jien nghidilkom li kull min jiddivorzja lill-martu, hlief ghall-infedelita' u jizzewweg mara ohra jkun qed jikkommetti adulterju." Mela tezisti eccezzjoni fil-Bibja.

Interessanti dak li qal il-Poeta u Kittieb Mario Azzopardi rigward kemm Kristu jaqbel jew ma jaqbilx mad-divorju. Biex inkunu cari, ahna tal-mazzun inqisu d-divorzju bhala dritt civili li ma kellux jghaddi b’referendum, izda b’ligi mill-Parliament li x-xoghol tieghu hu li jghaddi ligijiet favur il-poplu li tellghu hemm mhux skond x’tiddetalu l-Knisja Maltija.
Read more…

Advertisements
%d bloggers like this: