Home > News > Ittra ta’ Laburist Imweġġgħa!

Ittra ta’ Laburist Imweġġgħa!

DIN ITTRA LI RCEVEJNA TAL-MAZZUN! Nisperaw li xi ħadd jagħti kasha!

Issa jmorru jivvotawlu n-nazzjonalisti is-sena d-diehla fl-elezzjoni tal-MEPs!!

Saru bordijiet fejn persuni b’tendenzi laburisti wahda biss hemm prezenti!! Hemm anke kazijiet fejn…alla jbierek, zewg ahwa milkl-istess familja tpoggew fuq bordijiet importanti.

Possibli laburisti kapaci ma jezistux? Wara 25 sena imwarrba u imkassbra lanqas issa m’huma se jaghtuna cans?

Jaqaw ergajna lura ghas-sistema ta’ WARLORDS? Kulhadd jahkem it-territorju tieghu u jaghmel li jrid?

Il-PL mhux Joseph Muscat, jew Madame Michelle, jew Manwel Mallia etc. etc. Ahna ma tantx nimmpressjonaw ruhna bic-celebrazzjonijiet, ricevimenti, tehid tal-idejn, kpiepel u evening dresses. Anzi…niehdu ghalina meta narawhom meta fl-istess waqt ahna ghadna inbatu, minsijin. Naraw dawn l-attivitajiet bhala insult!!

Il-PL huwa l-membri tieghu u ahna zgur ma nberkux il-mod kif dan il-gvern qed jimxi ma’ dawk li tawh is-sapport taghhom f’ bahar qawwi.

Saru hafna zbalji…. u rridu nammettu li dawn saru!! Insewwu l-affarijiet issa halli ma jergax ikonna kawlata bhal ta’ Mintoff. Iktar ma tikber il-ferita aktar difficli biex iddewiha!!

Ahna ma rridux vendikazzjonijiet…specjalment ma Nazzjonalisti li imxew ta’ nies u b’onesta’ tul l-ahhar snin. Izda hemm ohrajn li wettqu vendikazzjonijiet u sawwtu lil min ma kienx jaqbel maghhom. Dawn iridu jhallsu ta’ eghmilhom billi jitnehhew……..u mhux ikunu protetti mill-Gvern Laburista u dawk li soffrew tahthom stmati ta’ zibel jekk mhux ukoll imgiddba!! Alla jbierek qabel l-elezzjoni dawn kienu stmati ta’ Paladini u mwieghda hafna xorti….wara l-elezzjoni dawn sabu ruhhom “pariahs”………f’kantuniera bil-gvern gdid ma jaghtix kazhom…anzi jsikkithom…u n-nazzjonalisti jitmejlu bihom!!

Hekk sew Joseph?? Kun ragel. Wettaq gustizzja issa…u fid-deher!! Hekk weghidtna. Ahna inbaghtu konna u nbaghtu ghadna. Anzi….qed inbaghtu aktar ghax issa qtajna qalbna li hemm xi hadd li jaqbez ghalina. Ahna konna Suldati tal-Azzar. Sfortunatament il-PL uriena li l-komposizzjoni tieghu mhix azzarjata u issaddad malajr.

Nerga’ intenni….issa jivvotaw dawn in-nazzjonalisti lill-PL is-sena d-diehla!!

Jien m’inix se nivvota!!

Advertisements
  1. torrets
    August 29, 2013 at 9:04 am

    U lanqas jien. hdimt u abbandunajt il familja biex rajt gvern laburista fil gvern imma kif ha l poter nesa kollox. Qatt ma maginajt li il PM u sinjura Muscat ghandhom memorja daqshekk qasira… tal Misthija

  2. September 20, 2013 at 11:49 pm

    jiena listess missier imkisser kont laburist ta veru u suldat kont.nahdem partime u kont sejjer tajjeb hdimt ghal 19 sena fpost jahraq ta qabel bdew jamluli il psaten fir roti lili u anke lil hadd iehor u kelli nitlaq issa li suppost li tlajna ahna bdritt nihu il partime lura imma le kissruni u biex taxaqa is sid irrid il post grejt forsi issibuli post fejn noqghod imma ghalxejn gieli anqas ikolli biex nitma tifel ta3u 5 xhur dik hija il karita tal partit laburista maghdux il partit tal laburisti partit ta nazzjonalisti ghax kollha ghadhom ippuha ghax qiedin tajjeb irrabjat ghal qaddisien qieghed niprova immur nahdem fxkcina nahsel il platti met naghllem ic ceramika dak huwa il partit laburista u hadd ma ikellmek xejn tal misthija telalhom ar rashom il poter kmieni u hdimt ghal partit lanqas partime super one ma tawni la ha nivvota sena diehla u lanqas ohra xejn izjed il partit ta ftit nie u maghdux taghna li habbejna ara jigiex xi hadd ghandhi veru tal misthija dik ghajnuna bezquna laqwa li hadu il vot u in xejru vera il laburist irrid ikun imsawwat mi zewg gvernijiet proset pero ta kullhadd tasal ada pittada la partime ma siebtx ghax certu xoghol ma nistax naghmlu u lanqas post fejn noqod kolla kera ma sema u hadd ma jejnek ghax qeghdien tajjeb huma grazzi

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: