Home > Opinion > Puli l-Pagun

Puli l-Pagun

Dan Puli jiftahar bir-rix li m'ghandux jaf!

Jekk hawn segretarju parlamentari li nistghu nghidu li ntlahaq fil-post ghalxejn, zgur li hu Clyde Puli.

Meta tkellmu jimpressjonak u tghid dan wiehed mill-MPs li se jgib ir-rizultati, ghax vera ghandu l-arja,  izda bejn kliem u fatti hemm bahar jikkumbatti, u Puli mhu xejn hlief PAROLU!

Harsa lejn il-mod kif ipprova jbiegh l-idea li se jbiddel il-Marsa Sports Ground u l-White Rocks f’centri turistici u ta’ sport li se jkunu l-ghajra ta’ kull min jghix fil-Mediterran turi li l-marda tal-B**ls**t hakmet lill-PN kollu.

Nisimghu stqarrijiet bombastici kif l-Arriva se jittrasformaw it-trasport pubbliku u vera ttrasformawh … ghal ghar tahwida li qatt kellna li wara hames xhur ghadhom ma solvewhiex!

Hlief vizjonijiet telghin u nezlin, u kollha jibqghu vizjonijiet perpura li ma’ l-ewwel test jizvintaw mar-rih!

Gvern li baqghalu biss PAROLI!

U Puli huwa wiehed min-negozjanti l-kbar tal-PAROLI taghhom ghax m’ghandu xejn x’juri f’tlett snin ta’ suppost hidma u ghalhekk fix-xhur li gejjin se naraw kif il-PN se jkunu t’taqtiegha sfrenata biex ibieghu lill-pajjizna bir-ribass halli forsi jhajru lil xi hadd  jigi jinvesti xi haga halli jkollhom biex jiftahru qabel l-elezzjoni li jmiss.

Din rajniha ssehh matul ir-renju tal-PN bil-bejgh tal-Mid-Med Bank, l-Ajruport, il-Posta, t-tarzna, l-art ta’ Smart City u hafna azjendi ohrajn li spiccaw iqallghu xeba’ flus lill-barranin.

Diga qed jgholli rasu Nazzareno Vassallo li wera nteress fil-White Rocks u li bi ftit gbid ohra fix-xhur li gejjin jispicca jiehu xi mhedda propjeta’ tal-genn biex jibni aktar apartamenti.

Ghalhekk qed jirsisti Puli l-Pagun forsi jkollu xi haga x’juri u jerga jitla’ ghax dak l-aktar importanti, mhux il-gid tal-pajjiz!

Advertisements
  1. Joseph Cardona
    November 13, 2011 at 11:53 am

    Kull amministrazzjoni jkollha ammont ta’ ‘jobs for the boys’ Iżda l-PN għandha ruxxmata li ma jspiċċaw qatt u aktar ma toqrob l-elezzjoni, aktar se jroxx Father Lawrence.

    Poplu ħallas u ħallas……..minn butek!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: