Home > Opinion > Dizastri fit-Trasport mill-Gvernijiet tal-PN

Dizastri fit-Trasport mill-Gvernijiet tal-PN

Gvernijiet successivi Nazzjonalisti rnexxielhom biss ifarrku t-trasport u jberbqu l-miljuni minghajr ma' jsolvu xejn!

Wara l-ahhar laqgha ma’ Franco Debono, il-Prim Ministru hareg b’ton apologetiku li mhux is-soltu tieghu. Fl-ahhar speci ta’ ammetta l-froga li ghamlu bl-Arriva ghax tinsewx mhuwiex fid-DNA taghhom li gvernijiet Nazzjonalisti jammettu li zbaljaw, imma peress li Debono qabad il-gvern minn ghonqu, Gonzi kellu bilfors jammetti, u dan juri d-djufija tal-gvern u tat-tmexxija tieghu.

Aktar fantastika minn hekk, ammetta li l-gvern tal-Labour ghamel riformi tajbin ukoll. Ara fhiex wasal Gonzi li jfahhar il-Labour u jekk nixtarru ftit, ghamel hekk biex forsi Debono jrattab qalbu u jaghmel emendi ghal vot tas-sfiducja ta’ l-Opposizzjoni f’Austin Gatt li xeba’ jaqa’ ghan-nej u l-misjur!

Qatt tinsew li dan Gatt espert tal-frejjeg l-aktar fit-trasport.

Tiftakru l-famuza saga tas-Sea Malta fejn Gatt ried bilfors jbieghha lill-barrani meta setghet giet riformata u issa ma niddependux biss fuq kumpanija barranija fuq it-trasport bil-bahar?

Tiftakru l-glied ma’ Marlene Mizzi li spjegat li setghet tirranga l-kumpanija, izda Gatt ma riedx jaf u tghidx kemm offendiha b’mod personali. It-tghajjir tieghu kien ir-raguni ewlenija ghalfejn Mizzi spiccat harget mal-Labour ghall-elezzjonijiet tal-MEP u kwazi telghet.

Imbaghad bdiet tberraq ta’ l-Airmalta.

Qatt tinsew li t-tort kollu huwa tal-gvern prezenti li din il-kumpanija minn wahda li thalli l-qliegh spiccat falluta. Beda dak l-gharef ta’ John N. Tabone li kien imexxi il-kumpanija u kellu hafna ideat “brillanti” bhax-xiri ta’ l-ajruplani RJs 70s li tghidx kemm kienu jahlu fjuwil u jkollhom hsarat, imbaghad dahhal il-kumpanija fis-shab ma’ l-Azzur Air li malajr falliet u l-Airmalta spiccat tilfet xi 40 miljun lira (70 miljun ewro) u baqghet tkarkar bihom ghax l-ebda gharef Ministru tat-trasport ma rnexxielu jirrangaha. Anzi, Ministru Nazzjonalist wara l-iehor raw biex jimlew il-kumpanija bin-Nazzjonalisti tal-qalba u wara kwazi 25 sena ma jistghu jwahhlu xejn fil-Labour ghax fiz-zmienha, l-Airmalta kienet trendi l-flus.

U zgur u Gatt x'jimpurtah! Hu l-hin kollu jigri bil-jaguar kullimkien. Ma jisthix wiccu!

L-unika konkluzjoni li tista’ tasal ghaliha hi li gvernijiet successive tal-PN immexxija minn Fenech Adami u Gonzi rnexxielhom biss jberbqu l-flus fuq it-trasport minghajr ma jirrangawh. Anzi, hafna drabi bhal fil-kwistjoni tas-Sea Malta u l-Airmalta, irrangawhom ghall-frisk ghax wahda falliet u l-ohra qieghda fuq ix-xifer li tfalli.

Minbarra dan, iridu nzidu li s’issa l-gvern nefaq mas-60 miljun ewro fuq ir-riforma tat-trasport pubbliku b’rizultati tal-biki; mhux minhabba l-Arriva, izda minhabba l-inkompetenza grassa tieghu u ta’ nies bhal Austin Gatt u Manuel Delia, u l-idea li jekk tberbaq il-flus iggib ir-rizultati.

L-unika rizultat li gab dan il-gvern kien li zied id-dejn b’mod astronomiku u kull min jirkeb l-Arriva baqa’ jsaffar l-Aida!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: