Home > News, Opinion > Ir-rispett trid tahdem ghalih!

Ir-rispett trid tahdem ghalih!

Angelik iridna nirrispettaw qassisin bhal dan li jidher hawn mhux hazin minnhom.

Updated: AG appeals magistrate’s decision to acquit priest of rape – timesofmalta.com.

Angelik qalilna li l-Madonna tridna nirrispettaw il-qassisin. Jien missieri dejjem ghallimni li r-rispett ma jigix awtomatikament, izda trid tahdem ghalih. Ghadda z-zmien li ghax tilbes coqqa tippretendi li n-nies ibaxxu rashom u jilghaquk.

Il-Knisja tilfet hafna mill-kredibilita’ mxellfa li diga kellha mhux biss bil-kwistjoni tal-pedofilija mill-qassisin taghha li dejjem kaxxkret saqajha biex ikkontrolathom u waqqfithom, izda anke bil-mod kif aggixxiet fir-referendum ghad-divorzju fejn fakkret lil kulhadd li ghad ghandha mentalita’ tas-snin sittin.

Zmien it-teokrazija ta’ l-Arcisqof Gonzi ghaddiet u ghalxejn neputieh jipprova jzommha fil-wicc ghax il-poplu wrieh li jridu socjeta’ liberali bbazata fuq il-gustizzja socjali ghal kulhadd u mhux ghal populin mod u ghal min jilbes ic-coqqa jew jithabbeb mal-Knisja jiskansa kollox.

Ghalinqas fl-ahhar il-ligi Maltija kixxfitilhom il-maskra!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: