Home > News > Il-Ħbieb tal-Ħbieb issa jmexxu l-Air Malta – bil-€500,000 paga fis-sena

Il-Ħbieb tal-Ħbieb issa jmexxu l-Air Malta – bil-€500,000 paga fis-sena

Advertisements
Categories: News Tags: , , , ,
  1. June 8, 2011 at 5:42 pm

    L-UE iddettat lill-Gvern Malti biex inaqqas konsiderevolment l-impjegati mieghu biex inaqqas minn nefqa korrenti. Fil-fatt dan qed jigri imma fl-istess nifs zdiedu b’ghadd kbir l-azjendi maghrufin bhala parastatali u NGOs li joffru salarji lussuzi ghall-ahhar lil hafna ufficjali ezekuttivi, kapijiet, manigers, insomma l-irjus impjegati maghhom. Dan ifisser li t-taxpayers qed johorgu aktar flejjes f’taxxi bla ma jiehdu l-vantaggi li suppost salarji bhal dawn igibu maghhom. Malta nieqsa mir-rizorsi naturali, izda hi aghar ghall-inefficjenza li tahkimha minn kull lat. Ovvjament , il-kawza hi l-indixxiplina li ma tezistix ghalkollox.
    Il-huta minn rasha tinten. Platun (grieg) maghdud bhala l-Missier tal-Filosofija , fir-Repubblika, wiehed mix-xoghlijiet tieghu, ammetta li deputat parlamentari ghandu jkollu taghrif u tahrig fil-matematika, fil-logika u l-analizi tul 35 sena. B’dan ried ifisser li d-deputati jridu jkunu eccellenti fil-filosofija sabiex iressqu argumenti sodi u siewja qabel ma jkun jixirqilhom iservu lill-poplu. Minn dak li nisimghu ghadna hafna ‘l boghod biex jintlahaq dan l-ghan.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: