Home > News > Reshuffle fil-Kabinett?

Reshuffle fil-Kabinett?

 

Mela addio l-weghda ta’ kabinet izghar li kien l-ghan ta’ l-ahhar reshuffle. Kollox isir ghall-gwadan politiku u mhux ghall-gid tal-pajjiz.

Se jaghmel?

Joffri segretarjat lil Beppe Fenech Adami u Charlo Bonnici forsi jivvotaw favur id-divorzju fil-parlament?

Ilahhaq lil dak it-tuba ta’ Edwin Vassallo ministru ha jaghmel l-istess?

U x’se jaghmel dwar Austin Gatt, Dolores Cristina u Giovanna Debono?

Mhux diga pprova jnehhi l-Ministeru t’Ghawdex minn tahtha biex jaghtih lil Chris Said u m’accettatx?

Lil Austin Gatt mhux diga nehhielu l-Enemalta ghax ghamel froga. Issa xi jmissu jnehhilu? U Gatt se joqghod kwiet?

Lil Cristina, ahjar izarmalha s-super-ministeru li ta’ ghax uriet li mhumiex hobz ghal sniena u lis-studenti zghazagh xorta baqghu jistennew il-bidu mill-gdid tal-programmi ta’ l-EU li fotta t-tifel taghha.

U xi nghid ghal dawk bhal Arrigo u Jean-Pierre Farrugia li se jivvotaw favur id-divorzju. Arrigo ilu s-snin ikanta l-Aida u lil Jean-Pierre qabzu Joe Cassar li hu ferm aktar konservattiv u lghaqi akbar ta’ Gonzi. Tghid se jhallihom bla premju?

Hekk sew, Beppe u Charlo jiehdu l-premju u huma le!

Dan ir-reshuffle se jkun wiehed interessanti u ahna tal-Mazzun nahsbu li se naraw lil Gonzi jaghqad aktar minn zugraga biex jikkuntenta lil kulhadd. Dan frott ta’  lis-stinazzjoni tieghu u ta’ l-islogan GonziPN li ghen biex rebah l-elezzjoni li ghaddiet.

Imma dan l-istess slogan huwa mazzra m’ghonq Gonzi ghaliex issa jrid jiehu risponsabilita’ ta’ kull haga li tinqala’; u wisq nibzghu li jahseb wisq li jghid hu l-vangelu u hadd ma jista’ jmerih. Ilu wisq jghaffeg wahdu, ma jaccettax li ghamel hafna zbalji u johloq il-firda fil-kabinet tieghu stess. Issa lahaq il-limitu ta’ kemm jista’ jimmanuvra politikament biex jibqa’ fil-gvern.

Li nafu zgur hu li l-futur qarib zgur se jkun ferm aktar interessanti mill-prezent!

Advertisements
Categories: News Tags: , , , , ,
  1. June 2, 2011 at 6:06 pm

    Issa jaghmlu r-reshuffle!!! Bniedem arroganti, ardit u wiccu tost bhal Lawrence Gonzi qatt m’hu sejjer jammetti li mar zmerc fuq xi haga. Jekk xi haga ma tirnexxix mhux tort tieghu izda ta’ haddiehor (x’aktarx il-poplu malti!!). Il-megalomanija ta’ Gonzi issa qed tohrog aktar fil-berah. Bhal m’ghamel kull mexxej tax-xehta tieghu issa spicca jiffoka fuq progetti epici ta’ bini…….per ezemplu il-Parlament gdid u t-tejatru minghajr saqaf!! Tmenin miljun ewro fi zmien meta l-poplu Malti qed jissielet kuljum sabiex ikollu bizzejjed finanzi halli jghix hajja decenti. Prova ohra ta’ kemm sar ghandu kejl esagerat tieghu innifsu hija z-zieda kolossali li ta lilu nnifsu u lis-segwaci patetici tieghu. Gonzi jinsab fi stat ta’ “DENIAL”.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: