Home > News > Curia: PN mayor’s comments ‘defamatory’, refuses to revisit Tribunals’ efficiency | MaltaToday

Curia: PN mayor’s comments ‘defamatory’, refuses to revisit Tribunals’ efficiency | MaltaToday

Curia: PN mayor’s comments ‘defamatory’, refuses to revisit Tribunals’ efficiency | MaltaToday.

Insomma l-Knisja Kattolika Maltija hadet ghaliha ghax s-sindtku Nazzjonalist Ian Castaldi Paris qal li l-annulamenti f’Malta jinghataw skond kemm ghandek flus u kuntatti.

Il-Knisja wiegbet li din malafama u lesta tiehu azzjoni bil-qorti kontrieh. Jekk se taghmel hekk, trid tiehu lill-Imhallef Philip Sciberras il-qorti wkoll ghax ftit gimghat ilu qal l-istess haga, izda fatt kurjuz li hadd ma hareg jheddu li jiehdu l-qorti!

Il-Kurja qalet ukoll li mhiex lesta tbiddel il-mod kif it-Tribunal jahdem minkejja li taf li certu kazijiet t’annulment jiehdu aktar minn tmien snin. Jekk din mhiex arroganza u nsensittivita’ lejn il-proxxmu, ma nafux x’inhi.

U lanqas riedet tikkummenta fuq dawk l-individwi li hadu aktar minn annulment wiehed ghax mhux prudenti jew ghax ma trid tikxef il-fatt li iben Eddie Fenech Adami ha zewg annulamenti u tajjeb nistaqsu kemm dam biex hadhom it-tnejn.

Ahna certi li mhux tmien snin!

Ghaliex ma tippubblikax il-lesta ta’ min ha l-annulamenti u kemm dam, ha nkunu nistghu niddeciedu ahna jekk hemmx relazzjoni bejn kemm ghandu flus u nfluwenza l-individwu u kemm idum biex jinghata l-annulament.

Ahna tal-Mazzun certi li l-Knisja mhux se tippublika xejn u certi wkoll li kieku b’xi miraklu jippublikaw dan it-taghrif, insibu li hemm relazzjoni bejn kemm int sinjur u nfluwenti fis-socjeta’ Maltija u kemm iddum biex tiehu l-annulament.

Fil-kas staqsu lit-tifel ta’ Fenech Adami!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: